Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Dotacje na inwestycje polskich firm

opublikowano: 27 maja 2016
Dotacje na inwestycje polskich firm

Badania i rozwój, innowacje, technologie informacyjno-komunikacyjne, ekologia, eksport oraz… edukacja przedszkolna. To obszary, w których małe i średnie firmy mogą dostać dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Dotacje inwestycyjne to rodzaj unijnego wsparcia, który wzbudza wśród przedsiębiorców najwięcej emocji. Z reguły są kojarzone z dofinansowaniem zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń… tymczasem czasy takich prostych narzędzi wsparcia odchodzą do lamusa. Pieniądze unijne wydawane  przede wszystkim szersze efekty realizacji projektów, takie jak podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, zwiększenie skali współpracy i wymiany międzynarodowej czy ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W całym kraju wskazane zostały również obszary i branże, w których istnieje największy potencjał rozwoju, tzw. inteligentne specjalizacje. Także im powinny być podporządkowane dofinansowywane projekty. Poprawa konkurencyjności firmy otrzymującej wsparcie jest oczywistym elementem towarzyszącym osiągnięciu tych celów, a nie celem samym w sobie.

 

Badania, rozwój

Dotacje na ten cel przewidziane są w programie krajowym Inteligentny Rozwój i w programach regionalnych. Możliwości jest kilka i z pozoru mogą się one wydawać do siebie podobne. W każdej opcji można dofinansować zakup maszyn i urządzeń, a efektem ma być pojawienie się nowego lub znacznie ulepszonego produktu, procesu lub nowej usługi. Jednak diabeł tkwi w szczegółach i dobrze jest je w porę poznać, aby nie zmarnować czasu ani pieniędzy na przygotowanie wniosku do konkursu, w którym z góry będzie skazany na niepowodzenie. I tu pod rozwagę powinien być wzięty wspomniany już „wyższy” cel, któremu ma służyć wsparcie.

Dotacje na badania i rozwój mają za zadanie zachęcić przedsiębiorców do większego zaangażowania się w prace badawcze i doprowadzić do wypracowania nowatorskich rozwiązań. Chodzi o to, aby udało im się wprowadzić na rynek przełomowe produkty czy usługi, a nie tylko równie dobre jak te renomowanych światowych producentów. Uzyskaniu takich efektów ma służyć m.in. współpraca przedsiębiorców z naukowcami. Dofinansowane mogą zostać projekty obejmujące działania od fazy badań nad nowatorskim rozwiązaniem do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem

fazy demonstracji. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Ich głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne rozwiązań wypracowanych w fazie badań. Warunkiem koniecznym jest, aby wypracowane w takim projekcie rozwiązanie trafiło na rynek, dlatego wsparciem objęte są wydatki do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R.

 

Innowacje

Z kolei dotacje na innowacje mają umożliwić firmom rzeczywistą masową produkcję innowacyjnych produktów, świadczenie takich usług czy też wprowadzanie procesów wewnątrz firmy. Wsparcie można dostać zarówno na kontynuację dofinansowanych wcześniej projektów badawczo rozwojowych, jak i na wdrażanie własnych lub zakupionych na rynku rozwiązań, które powstały niezależnie od unijnego dofinansowania. Kluczowe jest tutaj wprowadzenie nowych albo znacznie ulepszonych produktów lub usług w stosunku do tych, które są powszechnie dostępne na rynku.

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na stworzenie jednostki badawczo-rozwojowej. Może ona działać na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa lub świadczyć usługi innym firmom potrzebującym specjalistycznego sprzętu na potrzeby prowadzenia własnych badań. W pierwszym przypadku firmy ubiegające się o dofinansowanie muszą jednak spełnić dodatkowe wymagania. Po pierwsze, powinny przygotować plan wykorzystania zakupionych sprzętów, a także dowieść, że dysponują zasobami finansowymi i kadrowymi wystarczającymi do tego, aby prowadzić działalność badawczo-rozwojową.

 

TIK, ekologia, eksport

W niektórych programach regionalnych zakres dotacji inwestycyjnych został poszerzony lub doprecyzowany. I tak dodatkowym elementem części dotacji na innowacje jest przystosowanie firmy do poszerzenia rynków zbytu — ze szczególnym naciskiem na eksport. To dodatkowa forma wsparcia eksportu oprócz tradycyjnie stosowanych grantów np. na udział w targach czy misjach gospodarczych.

Część regionów dofinansowuje inwestycje, których celem jest uczynienie przedsiębiorstwa bardziej przyjaznym środowisku. Zakres projektów powinien wynikać z audytu energetycznego i może obejmować instalację urządzeń umożliwiających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, wymianę sprzętu na bardziej energooszczędny itp.

Kolejny typ projektów przewidzianych do dofinansowania w niektórych województwach to technologie informacyjno-komunikacyjne (tzw. TIK) prowadzące do zastosowania takich rozwiązań wpisujących się w następujące modele:

* B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK, prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego na TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami;

* B2C Business to Consumer, model, w którym relacje przedsiębiorstwo–konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte na TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług;

* B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca)–pracownik. W ramach modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem;

* C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

 

Przedszkola

Zupełnie osobną pulę dotacji stanowi wsparcie podmiotów oferujących usługi edukacji przedszkolnej.

W każdym programie regionalnym zarezerwowane są pieniądze na tworzenie nowych miejsc w placówkach przedszkolnych i ulepszanie ich oferty edukacyjnej. W większości z nich o wsparcie mogą się ubiegać również firmy i osoby fizyczne prowadzące lub zamierzające stworzyć ośrodek edukacji przedszkolnej. Dofinansowane mogą być zarówno inwestycje infrastrukturalne związane z przystosowaniem budynku oraz terenu towarzyszącego, jak i zakup niezbędnego wyposażenia czy podnoszenie kwalifikacji wychowawców.

 

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Źródła dotacji inwestycyjnych dla firm:

Program krajowy Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl

Działania:

• Projekty B+R przedsiębiorstw;

• Sektorowe programy B+R;

• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;

• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Regionalne Programy Operacyjne

Serwisy dostępne z poziomu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Obszary wsparcia:

• Badania i Rozwój;

• Wdrażanie innowacji;

• Technologie Informacyjno-Komunikacyjne;

• Ekologiczne rozwiązania dla firm;

• Wsparcie eksportu;

• Wsparcie podmiotów edukacji przedszkolnej

Więcej o dotacjach na www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Wyszukiwarka dotacji: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Bezpłatne porady: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła