Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Konkurs na 100 wydań tygodnika „wSieci”

opublikowano: 26 października 2014
Konkurs na 100 wydań tygodnika „wSieci” lupa lupa

Mały jubileusz największego konserwatywnego tygodnika opinii w Polsce związany jest z setnym numerem, który właśnie ukazał się na rynku. W wydaniu z 27 października 2014 z numerem 44 (100) 2014, zapraszamy Czytelników do błyskawicznego konkursu. Wśród nagród - oprawiony pierwszy numer tygodnika, a także koszulki „W jak wolność”.

Zaczynaliśmy nietypowo. Jako dwutygodnik w oryginalnym, zwracającym uwagę czytelników formacie. Bardzo szybko okazało się jednak, że czytelnicy potrzebują odważnego, konserwatywnego tygodnika opinii, który zastąpi im przechodzący niespodziewaną rewolucję tygodnik „Uważam Rze”. Do zespołu „wSieci” dołączyła na przełomie 2012 i 2013 roku spora część redakcji „uważaka”, wraz z Michałem Karnowskim. Dziś tygodnik „wSieci” jest największym konserwatywnym tygodnikiem opinii, ze stabilną sprzedażą, ogromną liczbą wiernych czytelników i fanów w mediach społecznościowych. Za te 100 numerów podziękowania należą się właśnie naszym Czytelnikom. Dzięki wam istniejemy, rozwijamy nasze projekty wydawnicze i wciąż przygotowujemy nowe, by sprostać waszym oczekiwaniom i potrzebom.

Na jubileuszowe wydanie przygotowaliśmy prosty, błyskawiczny konkurs. Wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku i jeśli jeszcze nie jesteście naszymi fanami, polubić go, a następnie odpowiedzieć oryginalnie na pytanie – dlaczego warto czytać tygodnik „wSieci”? Swoją odpowiedź należy zamieścić, wpisać pod postem konkursowym. Spośród wszystkich zamieszczonych do 2 listopada wpisów wybierzemy najbardziej oryginalne, wyczerpujące, najciekawsze odpowiedzi, które nagrodzimy. Nagrodą główną jest oprawione w ramy pierwsze, historyczne wydanie „wSieci”. Na okładce dwutygodnika osobistych opinii Marta Kaczyńska deklaruje „Dowiem się, co tam się stało”. Od tego wydania z 26 listopada 2012 roku zaczęła się historia „wSieci”. Dla wyróżnionych wpisów przygotowaliśmy trzy pamiątkowe koszulki „W jak wolność”.

Zapraszamy do udziału w konkursie.  5 listopada opublikujemy listę nagrodzonych.

 

REGULAMIN KONKURSU : „Konkurs na setne wydanie tygodnika wSieci”

 

§ 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i MIEJSCE

 1.  Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez FRATRIA Sp. z o.o. z   siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000429681, o kapitale zakładowym 1.250.000,00 PLN  NIP:  113-285-77-90, zwaną dalej ,,Organizatorem’’
 2.  Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs na setne wydanie tygodnika wSieci” i zostanie przeprowadzony w dniach od 27 października do 2 listopada 2014 roku, (zwany dalej „Konkursem”).

§ 2 UCZESTNICTWO

 1.  Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( zwana dalej: Uczestnik). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • posiadanie statusu fana strony „W Sieci" na Facebook.com
 • status otrzymuje się poprzez zaznaczenie „Lubię to” na „W Sieci” na Facebook.com
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: Organizator, Współpracownicy, Partnerzy, członkowie rodzin Organizatora, Współpracowników i Partnerów do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa oraz pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w chwili trwania Konkursu.

§ 3 ZASADY

 1. Konkurs jest skierowany dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie musi napisać w komentarzu w poście konkursowym na Facebooku odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto czytać tygodnik wSieci?”
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody 

§ 4 NAGRODY JURY

 1.  Ocena wpisanych komentarzy w poście konkursowym na Facebook.com „Dlaczego warto czytać tygodnik wSieci?” dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora w składzie:
 • Maciej Wośko – Dyrektor Wydawniczy, Fratria
 • Anna Bucholc – Kierownik Biura Marketingu, Fratria
 • Dawid Jażdżewski - Koordynator Sekcji Komunikacji Marketingowej, Apella
 1.   Jury przyzna:
 • 1 nagrodę główną, tj. unikalne, pamiątkowe wydanie archiwalnego numeru nr 1 tygodnika wSieci oprawione w ozdobną ramę
 • 3 nagrody pocieszenia, tj. koszulka „W jak Wolność” w rozmiarze XXL

Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje także prawo wymiany lub zamiany nagród.
 2. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu, który będzie dostępny w siedzibie Organizatora.  Uczestnik Konkursu będzie mógł się zapoznać z protokołem w siedzibie Organizatora.

§ 5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich osób,  które spełniły wymagania, o których mowa  w § 2 i 3 Regulaminu. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który polubił stronę WSieci na Facebook.com a także napisał zdaniem Jury najciekawszy komentarz, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.             
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  dnia 5 listopada 2014 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.wsieci.pl oraz profilu W Sieci na portalu Facebook.com.
 3. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną na profilu Facebook.com  w ciągu 5 dni od daty  ogłoszenia wyników, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie wiadomości na profilu Facebook.com w ciągu 5 dni.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą  nagroda przepada.
 5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników, o której mowa w ust. 2 Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 7. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

§ 6 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 powyżej z dopiskiem „Dlaczego warto czytać tygodnik wSieci? – Reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od  ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, tj. w Gdyni  przy ul. Legionów 126-128 oraz na stronie internetowej www.wsieci.pl  w zakładce konkursy.
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail:  [email protected]
 3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem  Dane, o których mowa w zdaniu uprzednim podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła