W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą wprowadzenia dekretu PKWN o reformie rolnej zapraszamy na konferencję naukową pt. Ziemiaństwo wobec przemian gospodarczych na ziemiach polskich 1864-1944.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie szeroko rozumiana problematyka dekretu o reformie rolnej ogłoszonego 6 września 1944 r., jego aspekty prawne i historyczne. Omówione zostanie także zagadnienie wprowadzania podobnych dekretów w krajach Europy Środkowej po 1944 roku oraz przebieg reprywatyzacji po 1990 roku. Ponadto, tematem obrad będzie miejsce i rola ziemiaństwa w przemianach gospodarczych na ziemiach polskich w XIX i XX w.; postawy ziemian wobec rozwijającego się kapitalizmu i ich poglądy na potrzebę modernizacji rolnictwa. Poruszone zostaną również tematy związane z II wojna światową i sytuacją ziemiaństwa na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką oraz Związek Sowiecki.

Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej-Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

Miejsce: Warszawa, Centrum Edukacyjne Przystanek Historia,  ul. Marszałkowska 21/25,

Czas: 4-5 września 2014 r. (czwartek-piątek)

Patronat nad wydarzeniem objął miesięcznik „wSieci Historii”. Pismo poświęci tematowi więcej miejsca we wrześniowym numerze. Polecamy!